Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden opleidingen PBLQ

  1. De Opdrachtgever dan wel Deelnemer heeft het recht om zijn deelname, inschrijving of de opdracht met betrekking tot een Open Programma te Annuleren onder de volgende voorwaarden: a. wanneer de Annulering geschiedt tenminste zes weken voor de geplande aanvangsdatum van de PBLQ Activiteit is de Annulering kosteloos;
  2. bij Annulering tot drie weken voor de aanvangsdatum van de PBLQ Activiteit is 50% van het deelnemersgeld/overeengekomen bedrag verschuldigd;
  3. bij Annulering korter dan drie weken voor de aanvangsdatum van de PBLQ Activiteit is het gehele bedrag verschuldigd.
  4. Indien de PBLQ Activiteit met een introductie begint is de eerste dag van genoemde introductie tevens de aanvangsdatum van de activiteit.
  5. Annulering kan telefonisch geschieden doch binnen een termijn van een week schriftelijk met verwijzing naar het telefoongesprek te worden bevestigd. Bij gebreke hiervan heeft geen Annulering plaatsgevonden. De datum waarop de schriftelijke Annulering bij PBLQ is binnengekomen geldt als datum van Annulering.
  6. Indien de Deelnemer tijdens een PBLQ Activiteit zijn deelname beëindigt is hij het volledige deelnemersgeld verschuldigd.
  7. Bij beëindiging als omschreven in lid 1 sub b en c van dit artikel heeft PBLQ aanspraak op vergoeding van de door haar ter zake van de hier bedoelde Deelnemer eventueel gemaakte kosten welke verband houden met verblijf van de Deelnemer in een conferentieoord gedurende de PBLQ Activiteit.