Zorg

Het personeelstekort in de zorg, de groeiende vraag naar zorg, een veranderende relatie tussen de patiënt en arts en nieuwe nationale en Europese wetgeving (zoals de EGIZ en de EHDS) vragen om efficiënte inzet van informatie en technologie. Duurzame adoptie van deze mogelijkheden omvat meer dan de selectie van de juiste standaarden en oplossingen. Het begint bij een solide strategie en vraagt om zorgvuldige afwegingen in verschillende fasen van het implementatieproces. PBLQ ziet het als haar opgave te werken aan het duurzaam inzetten van technologische innovatie in de zorg.

Onze werkgebieden en expertise

Implementatie van innovatieve digitale toepassingen in de zorg vraagt om inzicht in de impact op gebruikers, verandermanagement en het doorgronden en doorbreken van huidige patronen. Vanuit onze verschillende expertises leveren wij enerzijds de overheid advies over de behoeften die er bij zorginstellingen leven. Anderzijds bieden we zorginstellingen begeleiding in de duurzame inzet van innovaties. Ook stimuleren we samenwerking en kennisdeling.

Onze adviseurs hebben een brede achtergrond en ruime ervaring op het gebied van zorg, innovatie, informatiemanagement, ehealth, verandermanagement en implementatie. We vervullen rollen als adviseur, onderzoeker, trainer, (interim) projectleider, programmamanager of kwartiermaker. Verder zijn we thuis in onderwerpen als waardegedreven zorg, (begeleidings)ethiek, informatiebeveiliging en kunstmatige intelligentie.

Onze aanpak

PBLQ heeft de expertise in huis om zorgorganisaties te begeleiden in één of meerdere fasen van het implementatieproces:

  • we dragen bij aan de visie en strategie van de zorginstelling;
  • we maken actiegerichte plannen vanuit het perspectief van zorgverleners en patiënten;
  • we adviseren over de verandering van bestaande zorgpaden en de knelpunten die daar bestaan;
  • we faciliteren de adoptie en opschaling van de innovatie door te zoeken naar een vergoedingsstructuur, opleidingen aan te bieden en kennis te delen;


Op basis van de kennis die we opdoen bij zorginstellingen helpen we de overheid in het formuleren van passend implementatiebeleid.

Onze klanten

We werken in groeiende mate samen met zorginstellingen ter bevordering van de concrete implementatie van informatie en technologie, zoals voor het Radboudumc. Verder hebben we breed ervaring met de uitvoering van opdrachten voor verschillende onderdelen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook adviseren we met regelmaat instellingen zoals Nictiz, Zorginstituut Nederland, ICTU en GGD GHOR.

Opdrachten

Ontwikkeling toetsingskader ingebruikname technologie bij infectieziektebestrijding 

Hoe zetten we in een toekomstige pandemie technologie in? Om besluitvorming hierover te ondersteunen, heeft PBLQ met een brede waaier aan stakeholders een toetsingskader ontwikkeld. In dit toetsingskader zijn de lessen uit de coronaperiode meegenomen. Met toetsvragen rondom een tiental publieke waarden kunnen beleidsmakers en beslissers aan de slag om waardengedreven keuzes te maken rondom de inzet van technologie in toekomstige infectieziektebestrijding. Ook heeft PBLQ een serious game ontwikkeld, waarmee het toetsingskader praktisch toepasbaar is gemaakt. Het periodiek spelen van het spel draagt bij aan de pandemische paraatheid.

Naar een netwerkperspectief in de langdurige zorg

Er is steeds meer aandacht voor de informatievoorziening (IV) in de langdurige zorg en ondersteuning. Zo lopen er momenteel verschillende IV-trajecten om de informatievoorziening te herzien van een ‘ketenperspectief’ (waarbij gegevens van de ene naar de andere partij worden gekopieerd) naar een ‘netwerkperspectief’ (éénmalige vastlegging en meervoudig gebruik van gegevens). Daarbij rijst echter de vraag: hoe verhouden die IV-trajecten zich tot elkaar?

Van pilot naar implementatie: VR-loket in het Radboudumc

PBLQ heeft voor het Radboudumc een plan opgesteld om VR wel structureel in de zorg in te gaan zetten. Met een business model en duidelijke business case voor de toepassing VR bij pijnbehandeling heeft het Radboudumc nu de handvatten om VR breder beschikbaar te maken.

Model voor Stelselregie

Om sturing te kunnen geven op het stelsel van standaarden heeft VWS aan Nictiz gevraagd uit te werken wat onder stelselregie wordt verstaan. PBLQ heeft vervolgens Nictiz ondersteund bij het ontwerp van een model voor stelselregie.

Impactanalyse European Health Data Space

In opdracht van Zorginstituut Nederland heeft PBLQ de inhoud van de EHDS doorgrond en onderzocht wat de impact hiervan is op een geselecteerd portfolio aan activiteiten die Zorginstituut Nederland onderneemt op het gebied van gegevensuitwisseling.
Previous
Next

Neem contact op met

Paul Deurvorst