Leefomgeving

Nederland staat voor belangrijke keuzes over het inrichten van de leefomgeving: ruimte is schaars en de maatschappelijke opgaven zijn omvangrijk. Denk bijvoorbeeld aan wat er moet gebeuren voor de energietransitie, klimaatadaptatie en de woningbouwopgave. De keuzes die in deze dynamiek worden gemaakt, hebben vaak een grote economische, bestuurlijke of maatschappelijke impact. Dit kan alleen door een intensieve samenwerking op te bouwen tussen veel ketenpartijen uit het publieke en private domein. Welke maatregelen de komende jaren nodig zijn en de effectiviteit ervan zal stap voor stap worden ontdekt. Feitelijke informatie over de leefomgeving en de uitwisseling daarvan vormen in onze optiek een essentiële basis om te kunnen sturen op de opgaves in de leefomgeving en om kansen te kunnen benutten. Daarnaast kunnen informatie en nieuwe technologie ingezet worden als instrument om burgers en bedrijven actief te betrekken bij de te maken keuzes.

Onze werkgebieden en expertise

PBLQ is goed ingevoerd in en vertrouwd met informatiekundige, organisatorische, bestuurlijke en juridische vraagstukken op het gebied van de leefomgeving. Zo beschikken wij onder meer over actuele en diepgaande kennis over de invoering van de Omgevingswet, de energietransitie en klimaatadaptatie en geo-informatie en basisregistraties.

Er is een schat aan te combineren data die gebruikt kan worden bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken in de leefomgeving. Informatiestandaarden, geo-basisregistraties zoals de BAG, BGT, BRO en BRK, en sectorregistraties spelen daarin een centrale rol. Daarnaast beheren publieke partijen, bedrijven en burgers talloze gegevens. De uitdaging is om al deze bronnen slim te combineren zodat er gedeelde inzichten kunnen ontstaan in de huidige en toekomstige staat van de maatschappelijke opgave zodat bewuste keuzes gemaakt kunnen worden door alle betrokken partijen. PBLQ helpt ketens en samenwerkingsverbanden met het opstarten en vormgeven van een robuuste samenwerking.

wind-energy voor PBLQ

Onze aanpak

We helpen overheden met  het maken van strategische keuzes, zowel door het geven van advies als door programma- en projectmanagement. Daarbij zijn we sterk in het samenbrengen van mensen, organisaties en expertises.

  • Met multidisciplinaire teams geven wij advies op maat, passend bij de context. Door intensief samen te werken met opdrachtgevers en stakeholders komen onze adviezen als coproductie tot stand.

  • We leiden en ondersteunen complexe programma’s en projecten met veel actoren en uiteenlopende belangen. Centraal staat daarbij de uitvoerbaarheid van de gekozen oplossing. Daarbij zorgen we voor de verbinding tussen alle betrokkenen en commitment van zowel interne als externe partijen.

  • Bij taaie vraagstukken denken we mee in reviews en geven een onafhankelijk oordeel op veranderprogramma’s en projecten. Daarmee geven wij een frisse blik op de uitvoering van complexe en risicovolle trajecten, bij verantwoordingsmomenten, moeilijke beslissingen of discussie tussen partijen.

Onze klanten

We zijn goed ingevoerd in het openbaar bestuur, op de verschillende bestuurslagen. We kennen de doelen en beweegredenen van rijkspartijen, provincies en gemeenten . Zo kunnen we op een adequate manier succesvolle samenwerkingen tot stand brengen tussen organisaties in het publieke domein en daarbuiten. Dit doen we nu onder andere bij de bestuursorganen die de Omgevingswet aan het implementeren zijn, partners in het stikstofdossier, en overheden die data willen inzetten ten behoeve van de energietransitie.

Opdrachtgevers schakelen ons in voor advies, onderzoek, verandermanagement en trainingen. Daarbij hebben wij verschillende expertisevelden in huis of werken we samen met partners. Onze opdrachtgevers bevinden zich door het hele land, in zowel het gemeentelijke domein als op provinciaal en regionaal niveau en zowel binnen de Rijksoverheid als in uitvoeringsorganisaties.

Opdrachten

Neem contact op met

Hidde Verhoeve