Onafhankelijk en op maat gesneden onderzoek

Onderzoek

PBLQ kijkt en denkt graag mee voor een onafhankelijk oordeel bij veranderprogramma’s en grote projecten. Wij doen reviews, audits, rekenkameronderzoeken en voeren complexe DPIA´s uit. Onze onderzoeken zijn altijd maatwerktrajecten, op basis van uw vraag en een afgesproken referentiekader.

Maatschapppelijke kosten-baten analyses (MKBA's)

Met een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) brengen we de brede maatschappelijke meerwaarde van digitalisering en innovatie in kaart.

Dat doen we aan de voorkant van de invoering van beleid, om daarmee helder te krijgen wat bepaald beleid oplevert voor de maatschappij als geheel. In het uitvoeren van MKBA’s verbinden we een innovatieve blik aan realisme en ervaring. Eerder bepaalden we zo de kosten en baten van voorgenomen wetgeving (denk aan de invoering van de Europese Digitale Identiteit of de invoering van de Wet digitale overheid) en onderzochten we de kansen en drempels voor AI in de zorg. Vaak werken we hiervoor samen met gespecialiseerde financiele adviesbureaus.

Rekenkamer- onderzoeken

Met onze rekenkameronderzoeken leveren wij een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het lokaal bestuur. Inzicht in de context en opbrengsten van beleid brengt raadsleden beter in positie om hun controlerende en kaderstellende verantwoordelijkheden waar te maken.

In de praktijk blijkt dat een gedegen uitvoering van rekenkameronderzoek zorgvuldige en deskundige ondersteuning vereist van bureaus die de bijzondere positie van rekenkamers begrijpen. Wij bieden die als geen ander. In de afgelopen tijd hebben wij een groot aantal rekenkamers ondersteund bij een grote variëteit aan thema’s, zoals burgerparticipatie, subsidiebeleid, lokaal mediabeleid, de invoering van de Omgevingswet, privacybeleid en informatiebeveiliging.

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Wij voeren complexe Data Protection Impact Assessments (DPIAs, ook wel PIAs genoemd) uit voor publieke organisaties. Een DPIA is een handige en veelal wettelijk verplichte analyse van de verwerking van persoonsgegevens door een organisatie.

Bij PBLQ kijken wij vanuit verschillende expertises naar privacy vraagstukken. Hierbij betrekken wij relevante wetgeving, processen, (verwerkings-) overeenkomsten, de technische infrastructuur, het beleid, de governance en de cultuur binnen een organisatie. Door onze manier van werken ontstaat er een compleet beeld van de privacy risico’s. Hierdoor kunnen wij concrete aanbevelingen doen die organisaties vooruit helpen.

Opdrachten

Digitale veiligheid in Alkmaar

Digitalisering heeft een grote impact op het leven van alle burgers. Met de Agenda Digitale Veiligheid stimuleert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gemeenten om meer aandacht te hebben voor digitale veiligheid. PBLQ heeft in opdracht van de Rekenkamer onderzocht hoe binnen de gemeente Alkmaar invulling wordt gegeven aan de Digitale Veiligheidsagenda.

Cybersecurity binnen de hoger onderwijsketen

Cybersecurity is voor hogescholen en universiteiten een zeer belangrijk onderwerp. Na de hack van de Universiteit Maastricht is duidelijk geworden dat goede cybersecurity een voorwaarde is voor de continuïteit van het onderwijs. Het besef groeit dat cybersecurity niet alleen een technisch, maar minstens zozeer een maatschappelijk vraagstuk is. Onderwijsinstellingen werken in toenemende mate samen in een keten waarin ze onderling informatie uitwisselen, bijvoorbeeld bij aanmelden en inschrijven. Deze verwevenheid zorgt voor een nieuwe dimensie bij het regelen van cybersecurity, namelijk organisatie en samenwerking in de keten. PBLQ heeft hieraan gewerkt door (1) het uitvoeren van een risicoanalyse en (2) het organiseren van een bestuurlijke tafel.

Verkenning naar AI in het mbo

PBLQ heeft in 2023 voor het ministerie van OCW een verkenning uitgevoerd naar de toepassing van Artificiële Intelligentie (AI) in het Mbo. Bij de verkenning is in kaart gebracht hoe binnen mbo-onderwijsinstellingen AI wordt gebruikt en welke verwachtingen er bestaan over toekomstige toepassingen. Daarbij heeft de nadruk gelegen op de publieke en onderwijswaarden die door AI worden geraakt en hoe het ministerie van OCW hier vanuit een beleidsrol zich toe kan verhouden. Na het verschijnen van de verkenning is nog een netwerkbijeenkomst georganiseerd om het vervolggesprek met professionals in de sector over het onderwerp met te voeren.

Evaluatie landelijke aanpak adreskwaliteit

PBLQ voerde voor het ministerie van BZK een evaluatie uit naar de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). LAA is een overheidsbrede samenwerking om incorrecte adresgegevens in de BRP te identificeren en te wijzigen. Door centraal informatie te delen ontwikkelen de samenwerkende partijen signalen van mogelijk onjuiste adresgegevens. Deze signalen worden door gemeenten, als bijhouder van de BRP, onderzocht door het afleggen van een huisbezoek. Tijdens het huisbezoek wordt duidelijk of de feitelijke bewoning overeenkomt met de adresregistratie. Tijdens de evaluatie hebben we de hele werking van LAA onder de loep genomen en gekeken of de doelstellingen van de aanpak (rechtmatig) worden gehaald. (bron foto: ICTU)

De rol van open standaarden in aanbestedingen

Open standaarden zijn een belangrijke pijler van het digitaliseringsbeleid van de overheid. Standaarden zorgen ervoor dat gegevens tussen ICT-systemen makkelijk kunnen worden uitgewisseld. Het open karakter zorgt ervoor dat iedereen de standaard kan gebruiken en dat een overheid geen afhankelijkheidsrelatie opbouwt bij een specifieke leverancier. Het is daarom de moeite waard om te onderzoeken hoeveel aandacht open standaarden krijgen bij de aanbesteding van ICT-projecten – in dit geval bij decentrale overheden. Wat gaat er goed, en wat kan beter?

Woo-review Gemeente Amsterdam  

De inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo) betekent dat overheden verplicht worden werk te maken van het actief openbaar maken van informatie. De Gemeente Amsterdam heeft een ambitieus Plan van Aanpak ontwikkeld om hier aan te voldoen.

Onderzoek naar de digitale weerbaarheid van een waterschap

Organisaties in het publieke domein zijn in toenemende mate doelwit van digitale aanvallen. De verregaande afhankelijkheid van ICT-processen bij waterschappen maakt dat juist deze sector zeer kwetsbaar is voor de gevolgen van zo’n digitale aanval. PBLQ voerde een onderzoek uit naar de digitale weerbaarheid van een middelgroot waterschap, dat we hier om vertrouwelijkheidsredenen niet bij naam noemen.

Uniforme domeinnaam voor de overheid

Het kabinet wil in 2025 een uniforme domeinnaam voor de overheid lanceren. Het doel is dat overheidswebsites voor burgers beter herkenbaar worden. Aan PBLQ is gevraagd een onderzoek uit te voeren hoe in het buitenland wordt gewerkt met speciale domeinnamen voor de overheid.

Toetsingskader Inclusieve Dienstverlening

Rond de 2,5 miljoen Nederlanders vinden het moeilijk om te werken met digitale apparaten, zoals een computer, smartphone of tablet. De overheid wil ervoor zorgen dat iedereen in de digitale samenleving kan meedoen. Om hieraan bij te dragen werkt PBLQ aan het Toetsingskader Inclusieve Dienstverlening. Voor de gemeente Amsterdam is een eerste Proof of Concept van een toetsingskader gemaakt, dat inmiddels in een project van Gebruiker Centraal verder wordt uitgewerkt.

Impactanalyse European Health Data Space

In opdracht van Zorginstituut Nederland heeft PBLQ de inhoud van de EHDS doorgrond en onderzocht wat de impact hiervan is op een geselecteerd portfolio aan activiteiten die Zorginstituut Nederland onderneemt op het gebied van gegevensuitwisseling.

Strategie digitale infrastructuur Rotterdam

Rotterdam heeft hoge ambities voor de digitale toekomst van de stad. In een tweetal opeenvolgende opdrachten heeft PBLQ voor en met de gemeente Rotterdam onderzocht welke technologische (‘smart’) ontwikkelingen op de stad Rotterdam afkomen en wat die betekenen voor de samenwerkingen in de stad, voor hoogwaardige dataverbindingen (glasvezel en 5G) die nodig zijn om die ontwikkelingen te faciliteren en voor de rol die de gemeente daarbij kan spelen.

Rekenkameronderzoek Complexe Dienstverlening

Aanleiding voor dit project waren bezuinigingen die binnen de gemeente hadden plaatsgevonden. Hierop vroeg de gemeenteraad zich af of dit effect had op de dienstverlening; hoe klantvriendelijk is de gemeente eigenlijk voor een burger die in financiële problemen zit, een onderneming gaat starten of passende jeugdzorg zoekt? Zo ontstond de behoefte naar een kwalitatief onderzoek naar complexe dienstverlening. De rekenkamercommissie liet een onderzoek uitvoeren door PBLQ, die door middel van interviews, documentatiestudie en raadsbijeenkomsten inzicht creëerde in het vraagstuk. Na afloop blikken we terug met de rekenkamervoorzitter.
Previous
Next

VRAGEN?

PBLQ_Peter-castenmiller-

Peter Castenmiller

Adviseur