Onafhankelijk en op maat gesneden onderzoek

Onderzoek

PBLQ kijkt en denkt graag mee voor een onafhankelijk oordeel bij veranderprogramma’s en grote projecten. Wij doen reviews, audits, rekenkameronderzoeken en voeren complexe DPIA´s uit. Onze onderzoeken zijn altijd maatwerktrajecten, op basis van uw vraag en een afgesproken referentiekader.

Maatschapppelijke kosten-baten analyses (MKBA's)

Met een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) brengen we de brede maatschappelijke meerwaarde van digitalisering en innovatie in kaart.

Dat doen we aan de voorkant van de invoering van beleid, om daarmee helder te krijgen wat bepaald beleid oplevert voor de maatschappij als geheel. In het uitvoeren van MKBA’s verbinden we een innovatieve blik aan realisme en ervaring. Eerder bepaalden we zo de kosten en baten van voorgenomen wetgeving (denk aan de invoering van de Europese Digitale Identiteit of de invoering van de Wet digitale overheid) en onderzochten we de kansen en drempels voor AI in de zorg. Vaak werken we hiervoor samen met gespecialiseerde financiele adviesbureaus.

Rekenkamer- onderzoeken

Met onze rekenkameronderzoeken leveren wij een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het lokaal bestuur. Inzicht in de context en opbrengsten van beleid brengt raadsleden beter in positie om hun controlerende en kaderstellende verantwoordelijkheden waar te maken.

In de praktijk blijkt dat een gedegen uitvoering van rekenkameronderzoek zorgvuldige en deskundige ondersteuning vereist van bureaus die de bijzondere positie van rekenkamers begrijpen. Wij bieden die als geen ander. In de afgelopen tijd hebben wij een groot aantal rekenkamers ondersteund bij een grote variëteit aan thema’s, zoals burgerparticipatie, subsidiebeleid, lokaal mediabeleid, de invoering van de Omgevingswet, privacybeleid en informatiebeveiliging.

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Wij voeren complexe Data Protection Impact Assessments (DPIAs, ook wel PIAs genoemd) uit voor publieke organisaties. Een DPIA is een handige en veelal wettelijk verplichte analyse van de verwerking van persoonsgegevens door een organisatie.

Bij PBLQ kijken wij vanuit verschillende expertises naar privacy vraagstukken. Hierbij betrekken wij relevante wetgeving, processen, (verwerkings-) overeenkomsten, de technische infrastructuur, het beleid, de governance en de cultuur binnen een organisatie. Door onze manier van werken ontstaat er een compleet beeld van de privacy risico’s. Hierdoor kunnen wij concrete aanbevelingen doen die organisaties vooruit helpen.

Opdrachten

De rol van open standaarden in aanbestedingen

Open standaarden zijn een belangrijke pijler van het digitaliseringsbeleid van de overheid. Standaarden zorgen ervoor dat gegevens tussen ICT-systemen makkelijk kunnen worden uitgewisseld. Het open karakter zorgt ervoor dat iedereen de standaard kan gebruiken en dat een overheid geen afhankelijkheidsrelatie opbouwt bij een specifieke leverancier. Het is daarom de moeite waard om te onderzoeken hoeveel aandacht open standaarden krijgen bij de aanbesteding van ICT-projecten – in dit geval bij decentrale overheden. Wat gaat er goed, en wat kan beter?

Ontwikkeling toetsingskader ingebruikname technologie bij infectieziektebestrijding 

Hoe zetten we in een toekomstige pandemie technologie in? Om besluitvorming hierover te ondersteunen, heeft PBLQ met een brede waaier aan stakeholders een toetsingskader ontwikkeld. In dit toetsingskader zijn de lessen uit de coronaperiode meegenomen. Met toetsvragen rondom een tiental publieke waarden kunnen beleidsmakers en beslissers aan de slag om waardengedreven keuzes te maken rondom de inzet van technologie in toekomstige infectieziektebestrijding. Ook heeft PBLQ een serious game ontwikkeld, waarmee het toetsingskader praktisch toepasbaar is gemaakt. Het periodiek spelen van het spel draagt bij aan de pandemische paraatheid.

Onderzoek naar de digitale weerbaarheid van een waterschap

Organisaties in het publieke domein zijn in toenemende mate doelwit van digitale aanvallen. De verregaande afhankelijkheid van ICT-processen bij waterschappen maakt dat juist deze sector zeer kwetsbaar is voor de gevolgen van zo’n digitale aanval. PBLQ voerde een onderzoek uit naar de digitale weerbaarheid van een middelgroot waterschap, dat we hier om vertrouwelijkheidsredenen niet bij naam noemen.

Uniforme domeinnaam voor de overheid

Het kabinet wil in 2025 een uniforme domeinnaam voor de overheid lanceren. Het doel is dat overheidswebsites voor burgers beter herkenbaar worden. Aan PBLQ is gevraagd een onderzoek uit te voeren hoe in het buitenland wordt gewerkt met speciale domeinnamen voor de overheid.

Toetsingskader Inclusieve Dienstverlening

Rond de 2,5 miljoen Nederlanders vinden het moeilijk om te werken met digitale apparaten, zoals een computer, smartphone of tablet. De overheid wil ervoor zorgen dat iedereen in de digitale samenleving kan meedoen. Om hieraan bij te dragen werkt PBLQ aan het Toetsingskader Inclusieve Dienstverlening. Voor de gemeente Amsterdam is een eerste Proof of Concept van een toetsingskader gemaakt, dat inmiddels in een project van Gebruiker Centraal verder wordt uitgewerkt.

Van pilot naar implementatie: VR-loket in het Radboudumc

PBLQ heeft voor het Radboudumc een plan opgesteld om VR wel structureel in de zorg in te gaan zetten. Met een business model en duidelijke business case voor de toepassing VR bij pijnbehandeling heeft het Radboudumc nu de handvatten om VR breder beschikbaar te maken.

Impactanalyse European Health Data Space

In opdracht van Zorginstituut Nederland heeft PBLQ de inhoud van de EHDS doorgrond en onderzocht wat de impact hiervan is op een geselecteerd portfolio aan activiteiten die Zorginstituut Nederland onderneemt op het gebied van gegevensuitwisseling.

Rekenkameronderzoek Complexe Dienstverlening

Aanleiding voor dit project waren bezuinigingen die binnen de gemeente hadden plaatsgevonden. Hierop vroeg de gemeenteraad zich af of dit effect had op de dienstverlening; hoe klantvriendelijk is de gemeente eigenlijk voor een burger die in financiële problemen zit, een onderneming...
Previous
Next

VRAGEN?

PBLQ_Peter-castenmiller-

Peter Castenmiller

Adviseur