Duurzaam advies voor een maatschappelijk effect

Advies

We begrijpen informatiemanagement en de uitdagingen die hieraan gelinkt zijn, we kennen de context van de publieke sector en hebben goed inzicht in besluitvorming. We zijn sterk in het doorgronden van de situatie in een complexe omgeving en in het herkennen van verbetermogelijkheden. Met multidisciplinaire teams geven wij advies op maat, waarbij we waar nodig de samenwerking aangaan met onze partners. We zijn er trots op dat we ons advies passend maken bij de context. We streven naar commitment bij alle betrokkenen en een zo groot mogelijk maatschappelijk effect.

Ontwerpgericht adviseren

Wie een maatschappelijk- of organisatieprobleem wil oplossen, ontkomt er niet aan om te ontwerpen. Vaak is sprake van een ontwerpvraagstuk, of het nu bijvoorbeeld gaat om een nieuwe wet, proces, informatiesysteem, governancestructuur of afsprakenstelsel.

Voor ontwerpvraagstukken werken traditionele advies- en onderzoeksmethoden onvoldoende. De wisselwerking tussen een bedrijfsmatige en iteratieve aanpak staan een goede oplossing in de weg of de noodzaak voor bestuurlijke voorspelbaarheid wringt met de innovativiteit van (mogelijke) oplossingen. Daarom hebben wij een ontwerpgerichte aanpak ontwikkeld. Met een multidisciplinair team van PBLQ adviseurs helpen wij opdrachtgevers met het ontwerpen van pragmatische, concrete en bovenal haalbare oplossingen voor complexe problemen. Een ontwerpgericht adviestraject wordt in nauwe samenwerking met de opdrachtgever vormgegeven en laat zich kenmerken door een grondige analyse van vraagstuk en context om vervolgens, in een navolgbaar en gestructureerd traject, van (heel) veel mogelijkheden toe te werken naar één werkbare oplossing.

Verander- en strategietrajecten

Complexe verandervraagstukken? Behoefte aan oplossingen in plaats van nog meer vragen? Wij zijn gewend te opereren in een brede (overheids)context waar veel verschillende belangen spelen.

Onze aanpak kenmerkt zich door pragmatische oplossingen die voor de verschillende belanghebbenden een bevredigend resultaat leveren op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau. Onze adviseurs nemen daarbij niet het probleem van u over maar organiseren, samen/in co-creatie met de belanghebbenden, interventies die zorgen voor een duurzame, realistische en gedragen oplossing. Ons uitgebreide netwerk stelt ons in staat om hierbij de juiste mensen te betrekken.

Begeleiden en faciliteren

We begeleiden kortstondige sessies en langdurige trajecten. Afhankelijk van uw vraag kunnen we verschillende rollen vervullen. Zo kunnen we kortstondige sessies modereren, faciliteren we via strategische sessies het bestuurlijk gesprek over informatie en innovatie,

kunnen we een onafhankelijke kwaliteitsborging verzorgen of het gesprek aanzwengelen over de impact van innovatie op maatschappelijke (ethische) waarden. Tot slot bieden we inzicht in complexe onderwerpen door deze met gebruik van creatieve technieken zoals graphic facilitation in één oogopslag begrijpelijk te visualiseren.

Opdrachten

Cybersecurity binnen de hoger onderwijsketen

Cybersecurity is voor hogescholen en universiteiten een zeer belangrijk onderwerp. Na de hack van de Universiteit Maastricht is duidelijk geworden dat goede cybersecurity een voorwaarde is voor de continuïteit van het onderwijs. Het besef groeit dat cybersecurity niet alleen een technisch, maar minstens zozeer een maatschappelijk vraagstuk is. Onderwijsinstellingen werken in toenemende mate samen in een keten waarin ze onderling informatie uitwisselen, bijvoorbeeld bij aanmelden en inschrijven. Deze verwevenheid zorgt voor een nieuwe dimensie bij het regelen van cybersecurity, namelijk organisatie en samenwerking in de keten. PBLQ heeft hieraan gewerkt door (1) het uitvoeren van een risicoanalyse en (2) het organiseren van een bestuurlijke tafel.

Beter benutten van gebouwdata met een digitaal gebouwpaspoort

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft PBLQ gevraagd hoe een digitaal gebouwpaspoort kan bijdragen aan het beter benutten van gebouwdata en welke rol het ministerie heeft om dit te faciliteren.

Ontwikkeling toetsingskader ingebruikname technologie bij infectieziektebestrijding 

Hoe zetten we in een toekomstige pandemie technologie in? Om besluitvorming hierover te ondersteunen, heeft PBLQ met een brede waaier aan stakeholders een toetsingskader ontwikkeld. In dit toetsingskader zijn de lessen uit de coronaperiode meegenomen. Met toetsvragen rondom een tiental publieke waarden kunnen beleidsmakers en beslissers aan de slag om waardengedreven keuzes te maken rondom de inzet van technologie in toekomstige infectieziektebestrijding. Ook heeft PBLQ een serious game ontwikkeld, waarmee het toetsingskader praktisch toepasbaar is gemaakt. Het periodiek spelen van het spel draagt bij aan de pandemische paraatheid.

Naar een netwerkperspectief in de langdurige zorg

Er is steeds meer aandacht voor de informatievoorziening (IV) in de langdurige zorg en ondersteuning. Zo lopen er momenteel verschillende IV-trajecten om de informatievoorziening te herzien van een ‘ketenperspectief’ (waarbij gegevens van de ene naar de andere partij worden gekopieerd) naar een ‘netwerkperspectief’ (éénmalige vastlegging en meervoudig gebruik van gegevens). Daarbij rijst echter de vraag: hoe verhouden die IV-trajecten zich tot elkaar?

Kansen voor transparantie met de Woo

De gemeente Rotterdam wil het vertrouwen in de overheid vergroten door de burger meer bij het openbaar bestuur te betrekken en participatiemogelijkheden te vergroten. Een voorwaarde daarbij is het verbeteren van de informatiepositie van de burger zodat die kan meedenken en meebeslissen bij de uitvoering van gemeentelijke taken. Het voldoen aan de Wet open overheid is een eerste aanzet, maar de gemeente vraagt zich af of een stap verder mogelijk is.

Visie en strategie voor het gebruik van digitalisering bij de aanpak van de energietransitie

De provincie Noord-Brabant heeft PBLQ gevraagd hen te helpen bij het formuleren van een visie en een strategie voor het gebruik van digitalisering en informatievoorziening bij de aanpak van de energietransitie.

Digitale dienstverlening Interprovinciaal Overleg (IPO)

Voor het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft PBLQ in een nulmeting het huidige dienstverleningsniveau van alle provincies ten opzichte van de provinciale visie op e-dienstverlening in kaart gebracht. De nulmeting laat zien hoe ver provincies zijn met het behalen van de streefdoelen uit de gemeenschappelijke visie en biedt handelingsperspectief in de vorm van adviezen voor de korte en langere termijn.

Van pilot naar implementatie: VR-loket in het Radboudumc

PBLQ heeft voor het Radboudumc een plan opgesteld om VR wel structureel in de zorg in te gaan zetten. Met een business model en duidelijke business case voor de toepassing VR bij pijnbehandeling heeft het Radboudumc nu de handvatten om VR breder beschikbaar te maken.

Model voor Stelselregie

Om sturing te kunnen geven op het stelsel van standaarden heeft VWS aan Nictiz gevraagd uit te werken wat onder stelselregie wordt verstaan. PBLQ heeft vervolgens Nictiz ondersteund bij het ontwerp van een model voor stelselregie.

Toekomstverkenning om slimmer met sporen om te gaan

De opsporing is sterk in verandering: criminelen opereren in steeds complexere netwerken, ook internationaal, en maken vaker gebruik van vernieuwende digitale en financiële middelen. Dat vraagt veel van de opsporing: digitale, financiële en forensische sporen vormen een steeds belangrijker onderdeel in het oplossen van een zaak. Deze sporen moeten dus goed kunnen worden veiliggesteld en hun weg vinden binnen de strafrechtketen.

Implementatie van de Ondermijningsbrigade

In de strijd tegen ondermijning in Amsterdam en omliggende gemeenten is de Ondermijningsbrigade opgericht als onderdeel van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Amsterdam-Amstelland. De Ondermijningsbrigade is een pilotorganisatie die multidisciplinaire controles organiseert om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. RIEC-partners, zoals de politie, de gemeenten, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, doen gezamenlijk fysieke controles op bijvoorbeeld bedrijventerreinen. De gemeente Amsterdam faciliteert de backoffice van de Ondermijningsbrigade die deze controles organiseert en coördineert.

Project ICT-inrichting Kunstmuseum

Een goede ICT-dienstverlening wordt voor het Kunstmuseum steeds belangrijker. Variërend van het gebruik van een museum-app, een bezoekersregistratiesysteem tot en met de algemene kantoorautomatisering, ICT is onmisbaar voor het dagelijkse werk van het museum. En de verwachting is dat de komende jaren de vraag naar ICT-ondersteuning alleen maar zal toenemen. De centrale vraag hierbinnen is hoe het museum, rekening houdend met de diverse wensen en behoeften van gebruikers, op een duurzame manier invulling kan geven aan hun eigen ICT-inrichting. Het gaat dan bijvoorbeeld over vraagstukken rondom inzet van personele capaciteit, het al dan niet uitbesteden van ICT-dienstverlening en de vitaliteit van de infrastructuur. PBLQ voerde op basis van deze vraagstukken een onafhankelijke doorlichting uit op de huidige ICT en de mate waarin deze kan voldoen aan toekomstige behoeften van de organisatie.

Onderzoeksrapport gemeentelijke voorbereiding Omgevingswet

De Omgevingswet is een Nederlandse wet die een verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving beoogt, door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet. In opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Stichtse Vecht heeft PBLQ in de tweede helft van 2020 een onderzoek uitgevoerd naar de voorbereiding op deze wet.
Previous
Next

VRAGEN?

Frank van IJzerloo

Adviseur