Interim adviseurs met hart voor de publieke zaak

Interim

Wij verbinden de werelden van technologie en beleid en bestuur. Onze adviseurs hebben affiniteit met en passie voor het publieke domein. Wij bieden bestuurders en programma- en projectmanagers vertrouwen door hen met raad en daad bij te staan. Van complexe (keten en netwerk) ICT-verandervraagstukken tot het inrichten van informatiemanagement. Onze adviseurs opereren op het snijvlak van openbaar bestuur, personeel en organisatie en informatiemanagement. Wij leggen verbinding tussen bestuur, organisatie en informatiesamenleving, beleid en uitvoering, publieke domein en bedrijfsleven.

Lijnmanagement

Wij bieden interim management aan voor (lijn)manager posities. Soms hebben onze opdrachtgevers behoefte aan een tijdelijke invulling van een bestaande rol; soms verbinden we interim aan kwartiermakersschap en vervullen wij een nieuwe rol binnen een organisatie.

Ook bij een tijdelijke invulling kan het zijn dat er een bijzondere ontwikkelbehoefte is: om anders te gaan werken of te komen tot een betere samenwerking. Wij kijken altijd naar de organisatie of de afdeling als geheel, met oog voor de context. Onze adviseurs zorgen voor verbinding: met medewerkers, tussen de verschillende managementlagen én tussen de (veranderende) taakopdracht van de organisatie en haar bijzondere en unieke context.

Programma- en projectmanager

Onze programma- en projectmanagers zijn uitstekend in staat om programma’s en projecten te leiden. Door met onze opdrachtgevers samen te werken zijn we succesvol in het realiseren van de strategische doelstellingen van (nieuwe) programma’s en de uitkomsten van projecten.

Wat onze programma- en projectmanagers uniek maakt is dat ze naast hun programma- en projectmanagement vaardigheden ook ruime ervaring hebben met innovatie, informatisering en implementatietrajecten bij de overheid. Deze combinatie stelt hen in staat om vanuit de visie en de doelen van een organisatie een effectieve aanpak te ontwikkelen en daarmee een gedragen eindsituatie te realiseren.

Beleidsmedewerker en beleidsadviseur

In de rol van beleidsmedewerker of beleidsadviseur helpen we organisaties bij het ontwikkelen van beleid en het maken van keuzes in beleid. Het creëren van een breed draagvlak speelt daarbij een belangrijke rol.

Onze adviseurs zijn actief in uiteenlopende domeinen en hebben affiniteit met de (maatschappelijke) ontwikkelingen die digitalisering en innovatie raken. Een groot analytisch- en abstractievermogen is wat onze adviseurs kenmerkt. Hierdoor zijn wij in staat om snel de kern van de vraag boven water te krijgen en complexe problemen te doorgronden en om te zetten naar duurzame en toekomstgerichte oplossingen.

Opdrachten

Programmamanagement implementatie Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt te gelijk in werking met de Omgevingswet. De Wkb richt zich op het bewaken van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering zodat het eindresultaat aan de voorschriften van het Bouwbesluit voldoet. In het huidige stelsel toetst de gemeente bouwplannen vooraf en ziet toe op de uitvoering volgens de verleende vergunning. Onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen dragen partijen in de bouw zelf zorg voor het voldoen aan de voorschriften. De VNG organiseert voor de Wkb collectieve implementatie ondersteuning aan gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties.

Implementatie Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert 26 wetten voor de leefomgeving in één wet. Het DSO (digitaal stelsel Omgevingswet) brengt alle digitale informatie over de fysieke leefomgeving bij elkaar, zodat overheden, burgers en bedrijven dit straks op één plek kunnen vinden.

Nationale Geo-Informatie Infrastructuur

De Nationale Geo-Informatie Infrastructuur (NGII) en de daarin gelegen geobasisregistraties brengen de meest-gebruikte geografische gegevens over de fysieke leefomgeving voort en spelen een essentiële verbindende rol in ons nationale datastelsel. Ze vormen daarmee een belangrijk fundament voor de informatievoorziening voor tal van ruimtelijke opgaven en uitvoeringsprocessen.

Plan van aanpak aansluiting Digitaal Stelsel Omgevingswet

Energie en eigenaarschap: dat is de focus geweest van PBLQ tijdens ondersteuning van een middelgrote gemeente in voorbereiding op de Omgevingswet. Adviseur Erik Dolle hielp de gemeente, samen met enkele collega’s, met het maken van een plan van aanpak om aan te sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
Previous
Next