Veilige samenleving

De veranderende informatiesamenleving zorgt ervoor dat publieke organisaties steeds weer voor nieuwe vraagstukken komen te staan.  Ook op het gebied van veiligheid brengen toenemende digitalisering en beschikbaarheid van informatie en technologie zichtbaar veranderingen met zich mee. Hoe kunnen veiligheidsuitdagingen zoals ondermijning, cybercrime, terrorisme en (maatschappelijke) crises het beste worden aangepakt? En hoe kunnen burgers daarbij het beste worden beschermd? Dit zijn onderwerpen waar wij ons binnen het thema veilige samenleving op richten.

Onze werkgebieden en expertise

Organisaties in het veiligheidsdomein zetten in toenemende mate digitale middelen en innovatie in om hun kerntaken uit te voeren, om onderling samen te werken en om taken in de opsporing van criminaliteit en verdediging van nationale belangen vorm te geven. Dit vraagt om wendbare organisaties die in kunnen spelen op zowel de dreigingen als de mogelijkheden die innovatie en digitalisering te bieden hebben.

Onze adviseurs hebben en brede achtergrond en ruime ervaring op het gebied van veiligheid, technologie en openbaar bestuur. Vanuit onze verschillende expertises leveren wij advies over hoe organisaties veranderingen en (de opschaling van) innovaties effectief kunnen bewerkstelligen, wat de beste samenwerkingsvormen zijn en welke technieken daarbij passen. Ook zijn we thuis in onderwerpen als intelligence, informatiebeveiliging, ondermijning, crisismanagement en mensenrechten en publieke waarden van technologie.

Onze aanpak

Veiligheidsorganisaties staan voor complexe opgaves die voortdurend in ontwikkeling zijn. Wij helpen opdrachtgevers deze vraagstukken te begrijpen en op te lossen. We doen dit vaak in multidisciplinaire teams door middel van advies, onderzoek en interim-opdrachten in de vorm van beleid, verander- en programmamanagement. Daarmee bieden wij opdrachtgevers toekomstbestendige perspectieven en oplossingen. Wij richten ons op het brede spectrum van (strategisch) organisatieadvies tot aan de concrete ondersteuning bij implementatie- en ontwikkeltrajecten en werken zowel nationaal als internationaal.

Onze klanten

We zijn goed thuis bij de kerndepartementen van Defensie, Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken, alsook bij de verschillende onderdelen van deze departementen. Ook werken wij veel voor lokaal bestuur en uitvoerende organisaties in het publieke stelsel zoals gemeenten, waterschappen, Openbaar Ministerie en RIEC´s.

PBLQ- twee werknemers fietsen door Den Haag op een gele fiets

Opdrachten

Rekenkameronderzoek informatieveiligheid: De hacker een stap voor blijven

Digitale veiligheid in Alkmaar

Digitalisering heeft een grote impact op het leven van alle burgers. Met de Agenda Digitale Veiligheid stimuleert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gemeenten om meer aandacht te hebben voor digitale veiligheid. PBLQ heeft in opdracht van de Rekenkamer onderzocht hoe binnen de gemeente Alkmaar invulling wordt gegeven aan de Digitale Veiligheidsagenda.

Onderzoek naar de digitale weerbaarheid van een waterschap

Organisaties in het publieke domein zijn in toenemende mate doelwit van digitale aanvallen. De verregaande afhankelijkheid van ICT-processen bij waterschappen maakt dat juist deze sector zeer kwetsbaar is voor de gevolgen van zo’n digitale aanval. PBLQ voerde een onderzoek uit naar de digitale weerbaarheid van een middelgroot waterschap, dat we hier om vertrouwelijkheidsredenen niet bij naam noemen.

Toekomstverkenning om slimmer met sporen om te gaan

De opsporing is sterk in verandering: criminelen opereren in steeds complexere netwerken, ook internationaal, en maken vaker gebruik van vernieuwende digitale en financiële middelen. Dat vraagt veel van de opsporing: digitale, financiële en forensische sporen vormen een steeds belangrijker onderdeel in het oplossen van een zaak. Deze sporen moeten dus goed kunnen worden veiliggesteld en hun weg vinden binnen de strafrechtketen.

Implementatie van de Ondermijningsbrigade

In de strijd tegen ondermijning in Amsterdam en omliggende gemeenten is de Ondermijningsbrigade opgericht als onderdeel van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Amsterdam-Amstelland. De Ondermijningsbrigade is een pilotorganisatie die multidisciplinaire controles organiseert om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. RIEC-partners, zoals de politie, de gemeenten, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, doen gezamenlijk fysieke controles op bijvoorbeeld bedrijventerreinen. De gemeente Amsterdam faciliteert de backoffice van de Ondermijningsbrigade die deze controles organiseert en coördineert.
Previous
Next

Neem contact op met

Michiel Kramer