Toekomstverkenning om slimmer met sporen om te gaan

De opsporing is sterk in verandering: criminelen opereren in steeds complexere netwerken, ook internationaal, en maken vaker gebruik van vernieuwende digitale en financiële middelen. Dat vraagt veel van de opsporing: digitale, financiële en forensische sporen vormen een steeds belangrijker onderdeel in het oplossen van een zaak. Deze sporen moeten dus goed kunnen worden veiliggesteld en hun weg vinden binnen de strafrechtketen.

Adviseurs

Opdracht

De Koninklijke Marechaussee (KMar) vervult een unieke rol in de opsporing, onder meer door haar werk aan de grens en door de nauwe samenwerking met partners zoals de Politie, Douane en de FIOD. Om die rol te kunnen blijven vervullen in een sterk gedigitaliseerde opsporing zijn een goede informatievoorziening, zicht op technologische ontwikkelingen en ruimte voor innovatie essentieel. Het Cluster Informatievoorziening van de Staf van de KMar heeft PBLQ gevraagd een toekomstverkenning uit te voeren op het vlak van behoeftes en ontwikkelingen op het gebied van informatie, technologie en innovatie in de opsporing 

Aanpak

Met een brede inventarisatie middels ruim veertig interviews zijn de ontwikkelingen en behoeftes in kaart gebracht. Hiervoor is met mensen binnen de KMar gesproken: van de Staf in Den Haag tot aan de operationele collega’s bij de kazernes in het land. Ook zijn gesprekken gevoerd met organisaties daarbuiten, zoals het NFI, de Politie en TNO. Niet alleen de huidige situatie, juist ook de situatie in de toekomst en ontwikkelingen in criminaliteit en technologie zijn uitdrukkelijk meegenomen om een goed toekomstbeeld te kunnen schetsen. In deze opdracht is er ook een accent gelegd op innovatie, door met innovatoren binnen de organisatie te spreken en te kijken hoe innovaties die van belang zijn voor de opsporing beter kunnen worden ondersteund en opgeschaald. Na een interviewronde is er een workshop gehouden met diverse betrokkenen binnen de KMar, om resultaten te toetsen en aanvullende inzichten op te halen. Dit is gecombineerd met een grondige documentanalyse en gevat in een eindrapport.  

Resultaat

PBLQ heeft een toekomstverkenning opgeleverd waar een breed scala aan personen een bijdrage aan heeft kunnen leveren en waar de Koninklijke Marechaussee de komende jaren mee aan de slag kan. De toekomstverkenning bevat scenario’s met keuzes op het gebied van informatie, technologie en innovatie, en bijbehorende effectiviteit van de opsporing in het bestrijden van de criminaliteit. Nadrukkelijk is hierin naast de informatie- en technologiecomponent ook de organisatie- en menselijke kant meegenomen. 

Waarom PBLQ

PBLQ vormt in dit type opdrachten de verbindende schakel tussen bestuur en beleid aan de ene kant en de operatie aan de andere kant. PBLQ weet wat er speelt in het veiligheidsdomein en bij partners in dit domein. Bovendien heeft PBLQ kennis van innovatieprocessen en weten wij als geen ander hoe belangrijk het is om ruimte te creëren voor innovatie.