Model voor Stelselregie

Om sturing te kunnen geven op het stelsel van standaarden heeft VWS aan Nictiz gevraagd uit te werken wat onder stelselregie wordt verstaan. PBLQ heeft vervolgens Nictiz ondersteund bij het ontwerp van een model voor stelselregie.

Opdracht

Ondersteuning als sparringpartner en penvoerder bij het uitwerken van wat onder stelselregie wordt verstaan.

Aanpak

Het model voor stelselregie is iteratief opgesteld door een schrijfteam van Nictiz en PBLQ. Uitgangspunten bij het ontwerp waren de NEN 7522 norm voor het beheer van standaarden in de zorg en het interoperabiliteitsmodel voor uitwisseling van informatie in de zorg.
Tijdens het ontwerp is het model getoetst door deskundigen van VWS en Nictiz en is het eindconcept gepresenteerd tijdens een bijeenkomst met belanghebbenden in de zorg.

Resultaat

Het model voor stelselregie zal door het ministerie van VWS worden gebruikt voor de inrichting van het stelsel van standaarden en is openbaar gemaakt door Nictiz. Dit is hier te vinden.

Waarom PBLQ

PBLQ is door Nictiz gevraagd vanwege de ervaring met gegevensuitwisseling in de zorg en met de governance van standaarden.