Nationale Geo-Informatie Infrastructuur

De Nationale Geo-Informatie Infrastructuur (NGII) en de daarin gelegen geobasisregistraties brengen de meest-gebruikte geografische gegevens over de fysieke leefomgeving voort en spelen een essentiële verbindende rol in ons nationale datastelsel. Ze vormen daarmee een belangrijk fundament voor de informatievoorziening voor tal van ruimtelijke opgaven en uitvoeringsprocessen.

Adviseurs

Opdracht

PBLQ leverde een adviseur/projectleider die verschillende rollen heeft vervuld in het opstarten van dit traject: o.a. penvoerder van de beleidsvisie, gedelegeerd opdrachtgever voor een deel van de data, opsteller van de kostenverdeling van het huidige stelsel.

Aanpak

De data in de geobasisregistraties wordt voortgebracht door een collectief van honderden partijen, met deels verschillende belangen en zorgen. Er is daarom gekozen voor een zorgvuldige aanpak waarbij in afstemming met een afvaardiging van de verschillende partijen stap voor stap de richting is bepaald. Startpunt was daarbij een analyse van de huidige registraties om knelpunten en behoeften in kaart te brengen. Daarnaast zijn de bredere beleidsuitgangspunten bepaald en in een beleidsvisie vastgelegd, is de kostenverdeling van het huidige stelsel in kaart gebracht en een kosten-baten analyse uitgevoerd. Tegelijkertijd is de agile realisatie-aanpak en meer partijen samenwerking voor een klein stukje data getest. De resultaten van deze stappen zijn elke keer breed gevalideerd middels verdiepende sessies, open internet consultaties en publieke sprintreviews.

Resultaat

Deze aanpak heeft ondanks een zeer divers veld aan partijen kunnen bijdragen aan een gedeeld beeld van de inhoudelijke behoeften, gedragen kaders voor afstemming, prioritering en besluitvorming, en de stap naar meer transparantie over de diverse kosten. Dit laatste is een belangrijke voorwaarde om te kunnen komen tot de financiële afspraken die nodig zijn om het stelsel daadwerkelijk toekomstbestendig te maken. Op basis van voorgaande resultaten en de bijbehorende beleidsvisie wordt een programmaraad ingericht (met daarin een vertegenwoordiging van de verschillende partijen) waarbinnen de prioritering en aansturing van het realisatietraject plaatsvindt.

Waarom PBLQ

PBLQ heeft een groot netwerk in het domein leefomgeving, zeer veel ervaring met complexe samenwerking en is goed thuis in datavraagstukken.