Programmamanagement implementatie Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt te gelijk in werking met de Omgevingswet. De Wkb richt zich op het bewaken van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering zodat het eindresultaat aan de voorschriften van het Bouwbesluit voldoet. In het huidige stelsel toetst de gemeente bouwplannen vooraf en ziet toe op de uitvoering volgens de verleende vergunning. Onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen dragen partijen in de bouw zelf zorg voor het voldoen aan de voorschriften. De VNG organiseert voor de Wkb collectieve implementatie ondersteuning aan gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties.

Adviseurs

Opdracht

PBLQ leverde de programmamanager/coördinator voor dit programma. De rol van programmamanager omvatte onder andere: het geven van sturing en richting aan het programma Wet kwaliteitsborging bouwen, zowel op inhoud als op personeelsmanagement; leidinggeven aan de leden van het programma Wkb en de (deel)projectleiders; het afstemmen met het ministerie van BZK en andere stakeholders met betrekking tot de Wkb (vertegenwoordiging van de gemeentelijke belangen); het zorgdragen voor het (verder) opbouwen en onderhouden van een voor het programma relevant strategisch in- en extern relatienetwerk en het periodiek rapporteren over de stand van zaken en voortgang van het programma aan het programma Omgevingswet en aan de Directeur Leefomgeving.

Aanpak

Onder de Wkb behouden gemeenten alle bevoegdheden, alleen worden er een nieuwe speler (kwaliteitsborger) en een aantal nieuwe instrumenten geïntroduceerd die leiden tot aanpassingen van de werkwijzen. Belangrijke onderwerpen in de aanpak waren: de totstandkoming van uitvoeringsregelgeving (AMvB en ministeriële regeling); de implementatie ondersteuning van gemeenten op alle PIOFACH processen en de afstemming met aanpalende ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld Bouwwerk centraal vanuit het Kadaster en Digideal-gebouwde omgeving.

Resultaat

De resultaten van het programma waren meervoudig. Vanuit het programma zijn vele producten te ondersteuning van de gemeenten opgeleverd, zoals diverse handreikingen en toolboxen opgeleverd zoals voor de impact op gemeenten te kunnen inschatten, voor gemeentelijke processen en zijn honderden proefprojecten opgestart om ervaring op te doen. Zie deze pagina van de VNG.

Waarom PBLQ

PBLQ is voor deze opdracht gevraagd vanwege haar kennis en ervaring met programmamanagement, de leefomgeving en de interbestuurlijke samenwerking.