Visie en strategie voor het gebruik van digitalisering bij de aanpak van de energietransitie

De provincie Noord-Brabant heeft PBLQ gevraagd hen te helpen bij het formuleren van een visie en een strategie voor het gebruik van digitalisering en informatievoorziening bij de aanpak van de energietransitie.

Opdracht

Provincies staan de komende jaren voor een grote opgave om vorm te geven aan de energietransitie. De provincie Noord-Brabant denkt dat de inzet van digitalisering binnen deze opgave kansen biedt en wilde de belangrijkste uitgangspunten samenbrengen in een visie. De provincie heeft PBLQ gevraagd hen te helpen bij het formuleren van een visie en een strategie voor het gebruik van digitalisering en informatievoorziening bij de aanpak van de energietransitie.

Aanpak

In samenwerking met Geodan hebben we de maatschappelijke doelen en de bestaande (landelijke) initiatieven en ontwikkelingen in kaart gebracht. Op basis van gesprekken met gemeenten, RES, netbeheerders, waterschappen en bedrijven hebben we de uitdagingen en behoeftes in kaart gebracht. Aan de hand daarvan hebben we mogelijke (nieuwe) rollen en kansen voor de provincie geïdentificeerd en een visie opgesteld over hoe de Provincie samen met de overige stakeholders met behulp van actuele data en technologie een bijdrage kan leveren. Daarbij hebben we een aantal voorbeelden geschetst van concrete activiteiten en producten.

Resultaat

Het resultaat was een visiedocument voor de provincie Noord-Brabant met als uitgangspunt dat data en nieuwe ICT-technologie een bijdrage kunnen leveren aan het versnellen van de energietransitie. In het document zijn een aantal ontwikkelsporen opgenomen om de eigen informatie en systemen op orde te krijgen en om actief met andere partijen samen te gaan werken in het gebruik van data. Omdat ook werd onderkend dat het voor alle betrokken partijen nog zoeken is naar concrete projecten is nadrukkelijk ingezet op een experimenteerspoor. De provincie kan als midden bestuur hier een belangrijke initiërende en verbindende rol in spelen.

Waarom PBLQ

PBLQ is voor deze opdracht gevraagd vanwege haar kennis van informatievoorziening, leefomgeving en de interbestuurlijke samenwerking.