Beter benutten van gebouwdata met een digitaal gebouwpaspoort

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft PBLQ gevraagd hoe een digitaal gebouwpaspoort kan bijdragen aan het beter benutten van gebouwdata en welke rol het ministerie heeft om dit te faciliteren.

Opdracht

Er zijn grote maatschappelijke opgaven die te maken hebben met de gebouwde omgeving. Denk aan de woningbouwopgave en de klimaattransitie. Het gebruik van data kan bijdragen aan deze opgaven. Een uitdaging hierbij is dat data in verschillende bronnen en verkokerd beschikbaar is. Zowel nationaal als internationaal wordt vaak gesproken over een digitaal gebouwpaspoort. Een dergelijk paspoort moet het mogelijk maken dat verschillende databronnen over gebouwen aan elkaar worden verbonden en beter worden ontsloten om bij te dragen aan het gebruik van data over de gebouwde omgeving. PBLQ heeft deze opdracht uitgevoerd samen met Contakt Consulting.

Aanpak

We hebben een exploratieve aanpak gebruikt en hebben gesproken met verschillende overheden (nationaal en internationaal), belangenbehartigers en andere organisaties over de problemen met het gebruik van gebouwdata en de wensen die ze hebben voor een digitaal gebouwpaspoort. Uit deze gesprekken bleek dat er nog geen eenduidig beeld was over wat een digitaal gebouwpaspoort is en welke functie een gebouwpaspoort moet hebben. Daarom hebben we samen met de opdrachtgever verkend welke functie een paspoort kan vervullen, hoe deze functies bijdragen aan de huidig maatschappelijk opgaven, en wat er voor nodig is om de verschillende functionaliteiten te realiseren. We pleiten voor stapsgewijze aanpak waarin de overheid start met het in samenhang ontsluiten van de eigen bronnen, en waarbij de gebouweigenaar centraal komt te staan.

 

Resultaat

Het resultaat van onze verkenning was een rapportage waarin beargumenteerd wordt dat een digitaal gebouwpaspoort van belang is om samenhang te creëren bij het gebruiken van gebouwdata en verkokering tegen te gaan. Ook lichten we toe uit welke bouwblokken een digitaal gebouwpaspoort kan bestaan en welke van deze de opdrachtgever moet faciliteren. Het ministerie kan hiermee concrete vervolgstappen nemen om gebouwdata beter te benutten.

Waarom PBLQ

Deze opdracht vraagt om informatiekundige kennis over de gebouwde omgeving en de Nederlandse overheid. De opdracht vraagt ook om ontwerpvaardigheden: hoe kan een digitaal gebouwpaspoort er uit zien? Vanwege deze redenen is er gekozen voor PBLQ.