Rekenkameronderzoek digitale veiligheid Alkmaar

Digitalisering heeft een grote impact op het leven van alle burgers. Met de Agenda Digitale Veiligheid stimuleert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gemeenten om meer aandacht te hebben voor digitale veiligheid. PBLQ heeft in opdracht van de Rekenkamer onderzocht hoe binnen de gemeente Alkmaar invulling wordt gegeven aan de Digitale Veiligheidsagenda.

Opdracht

Met de Agenda Digitale Veiligheid stimuleert de VNG gemeenten om meer aandacht voor digitale veiligheid te hebben. PBLQ heeft in opdracht van de Rekenkamer onderzocht of en in welke mate Alkmaar daar invulling aan geeft.

Aanpak

Er is kennisgenomen van het gemeentelijk beleid, er hebben interviews plaatsgevonden met zowel bestuurders als ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor dit beleid. Ook is gesproken met medewerkers die invulling geven aan het beleid.

Resultaat

Hoewel er in het gemeentelijk beleid aandacht is voor alle actielijnen in de Agenda Digitale Veiligheid wordt niet aan al deze onderwerpen volledig recht gedaan. Aannemelijk is dat de ‘awareness’ ten aanzien van informatieveiligheid en cybersecurity hoger ligt dan vijf jaar terug. Ook is er binnen de organisatie sprake van meer beleid, voorschriften en werkwijzen die bijdragen aan de weerbaarheid. Er ontbreken echter ‘harde gegevens’ om de indruk dat er resultaten worden geboekt te bevestigen.

Waarom PBLQ

PBLQ is van oudsher al actief met onderwerpen als privacy en informatieveiligheid. PBLQ is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Agenda Digitale Veiligheid. Met deze agenda wordt dit thema verbreed en is er meer aandacht voor de digitale veiligheid in de gemeenschap.