Uniforme domeinnaam voor de overheid

Het kabinet wil in 2025 een uniforme domeinnaam voor de overheid lanceren. Het doel is dat overheidswebsites voor burgers beter herkenbaar worden. Aan PBLQ is gevraagd een onderzoek uit te voeren hoe in het buitenland wordt gewerkt met speciale domeinnamen voor de overheid.

Opdracht

Het ministerie van BZK wil de herkenbaarheid, vindbaarheid en veiligheid van overheidsinformatie vergroten. Een van de manieren om dit te realiseren zou een uniforme domeinnaamextensie voor de overheid kunnen zijn. Om na te gaan hoe speciaal domeinnaambeleid voor de overheid eruit ziet, wat de effecten en uitdagingen zijn, was er behoefte aan een verkennend onderzoek bij buitenlandse overheden. Door PBLQ is in andere leden gekeken onderzoek gedaan naar een aantal factoren, zoals het soort overheidsorganisaties dat is aangesloten, voor wie het verplicht is en de beleidsoverwegingen. De inzichten zijn omgezet naar lessen voor de Nederlandse situatie.

Aanpak

Het buitenlandonderzoek is op twee manieren uitgevoerd. Er is gestart met het opstellen van een survey waarin de onderzoeksvragen zijn geoperationaliseerd. De survey is uitgezet via het netwerk van de Council of European National Top-Level Domain Registries (CENTR) en het Europese netwerk van BZK bij buitenlandse overheidsorganisaties. Op deze manier is van zo’n 35 landen reactie ontvangen over hun domeinnaambeleid voor de overheid. Op basis van de surveyresultaten zijn daarna 8 landen geselecteerd voor verdiepend onderzoek. Met vertegenwoordigers uit deze landen hebben telefonische interviews plaatsgevonden. De focus in de gesprekken heeft gelegen op de effectiviteit van het domeinnaambeleid, de belangrijkste uitdagingen en de lessen voor de Nederlandse overheid. Uiteindelijk zijn alle bevindingen geanalyseerd en opgeschreven in een overzichtelijk eindrapport.

Resultaat

Het onderzoek laat zien dat het gebruik van een domeinnaam voor de overheid in het buitenland gebruikelijk is, maar zeker niet overal uniform is doorgevoerd. Bekende voorbeelden waar het domeinnaambeleid op grote schaal is doorgevoerd zijn de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk (.gov). Door de respondenten kon niet op basis van studies of evaluaties worden aangetoond dat het een onomstotelijk positief effect heeft op de herkenbaarheid, vindbaarheid en veiligheid van overheidsinformatie. Wel wordt aangenomen dat dit effect er is. Vlaanderen is een voorbeeld waar recentelijk is overgegaan op een aparte domeinnaamextensie voor de overheid. Hier zijn beleidsnotities teruggevonden die het gebruik onderbouwen, maar ook hier is het nog te vroeg om aan te tonen of het wel of niet werkt. Uit de verschillende voorbeelden zijn enkele kritische succesfactoren bepaald. De belangrijkste boodschap is dat bij een eventuele implementatie in Nederland goed moet worden overwogen hoe stringent het beleid gaat worden, welke overheden wel en niet aansluiten en op welke manier de uitgifte van domeinnamen gaat plaatsvinden.

Waarom PBLQ

Het buitenlandonderzoek is een mooi voorbeeld waarin verschillende expertises die PBLQ heeft bij elkaar komen. Het gaat om de vraag hoe een technische oplossing kan bijdragen aan een beleidsmatig vraagstuk. Hier komen verschillende randvoorwaarden bij kijken om dit effect vorm te geven zoals bestuurlijk draagvlak, implementatie- en projectaanpak en publiekscommunicatie. De kracht van PBLQ is dat wij hierop een integrale blik toepassen. We beschikken over relevante ervaring en expertise om over zulke multidisciplinaire vraagstukken effectief te adviseren.