Skip to main content
t4

Thema

ZORG

De Nederlandse zorgsector digitaliseert al zo’n twee decennia. De zorg is decentraal en veelal regionaal georganiseerd in een markt met zowel publieke als private zorgaanbieders. Daardoor is er veel diversiteit in de wijze waarop geïnformatiseerd is en tegelijkertijd zijn patiënten vrijwel altijd bekend bij meerdere organisaties. Om goed (digitaal) samen te kunnen werken of te innoveren in de zorg, is het vastleggen en delen van gestructureerde informatie van hoge kwaliteit essentieel: zowel binnen als tussen zorginstellingen. De beperkingen en mogelijkheden van de softwarepakketten beïnvloeden ook wat hierin mogelijk is. Dit is vaak binnen een instelling al een uitdaging, laat staan als het gaat om informatisering in het kader van ketenzorg.

Complexiteit veld

In een context van een vergrijzende bevolking, toename van het aantal chronisch zieke patiënten, marktwerking, een groeiende verantwoordingsdruk (kwaliteitsindicatoren), mondige patiënten en rappe technologische (data en AI) en geneeskundige ontwikkelingen, wordt het uiterste gevraagd van de sector. Omdat de zorg decentraal georganiseerd is, beperkt de rol van de overheid zich in Nederland tot het stellen van kaders d.m.v. wet- en regelgeving, en het sturen op de ontwikkeling en het gebruik van (liefst) sectorbrede zorg-, registratie- en informatiestandaarden. Ook zien wij een voorkeur voor ecosystemen en oplossingen vanuit het veld, waarbij centrale leiding een precair punt is. Kortom, een uitdagend, complex en divers werkveld.

Informatiemanagement

De uitdagingen zijn legio, bijvoorbeeld: hoe waarborg je de privacy van patiëntgegevens in een keten van informatie uitwisselingen? Hoe zorg je ervoor dat de (financiële) kosten en baten eerlijk verdeeld zijn over de informatieketen? Hoe richt je de governance in bij een veelheid aan partijen die data leveren en gebruiken? Wat is er nodig om gegevens die aan het bed, in het lab of tbv administratieve processen zijn verzameld ook betekenisvol ingezet kunnen worden voor andere doeleinden, zoals:

  • Zorg innovatie (AI, Digitale zorgverlening, population health management);
  • kwaliteitsverbetering (patiëntlogistiek, onderzoek, ketenzorg, richtlijnen en indicatoren);
  • transparantie naar en het betrekken van de patiënt (Medmij, PGO en eHealth).

Onze aanpak

De context is veelzijdig, de oplossingen zijn niet simpel. De aanpak van PBLQ is daarom oplossingsgericht, pragmatisch en multidisciplinair. Wij schrijven geen rapporten om rapporten te schrijven, maar bieden concrete handvatten waarmee u verder kunt. We nemen graag deel aan het proces om een deel van de oplossing te kunnen zijn. Onze opdrachtgevers zijn o.a. Nictiz, Zorginstituut Nederland, de ministeries van VWS en SZW, de Jeugdzorg en het Landelijk register Kinderopvang.

Neem contact op met één van onze adviseurs

adviseur-karlijn-den-horder-pblq

Karlijn den Horder
Adviseur

06 11 36 13 62
Stuur mij een e-mail

Merlijn Smits
Adviseur

06 30 95 55 91
Stuur mij een e-mail

Paul Dassen
Adviseur

06 82 98 19 48
Stuur mij een e-mail