Skip to main content
t4

Thema

LEEFOMGEVING

Op het gebied van de fysieke leefomgeving is veel in beweging. Het is een belangrijk expertisegebied voor PBLQ. Wij beschikken over actuele en diepgaande kennis over onder meer de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteistsborging voor het bouwen, de energietransitie en klimaatadaptatie en geo-informatie en basisregistraties. Bij alle ontwikkelingen speelt een goede (digitale) informatievoorziening bovendien een cruciale rol. De keuzes die in deze dynamiek worden gemaakt, hebben vaak een grote economische, bestuurlijke of maatschappelijke impact. Daarom moeten ze worden gemaakt op basis van de juiste informatie en moeten ze kunnen rekenen op een breed draagvlak.

Energietransitie en klimaatadaptatie

Om de komende jaren de klimaat- en energieafspraken na te komen moeten veel partijen samenwerken. Informatie en de uitwisseling daarvan spelen daarbij een cruciale rol bij het vormen van visie, beleid en concrete plannen, en monitoring op de voortgang. Daarnaast kunnen informatie en nieuwe technologie gebruikt worden om burgers en bedrijven actief mee te nemen in de te maken keuzes.

Er zijn dus volop kansen maar het is nog wel sterk zoeken naar hoe we die met elkaar verzilveren. Welke informatiebehoefte leeft er bij partijen, spreken we wel dezelfde taal, wie mag en wil wat doen met de informatie van anderen, hoe organiseer je de samenwerking en hoe borg je daarbij de publieke waarden zoals privacy.

Omgevingswet en Digitaal Stelsel Omgevingswet

De implementatie van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet bij de overheden die ermee moeten werken (met name gemeenten, provincies en waterschappen) begint nu echt vaart te krijgen – maar nog niet bij iedereen. PBLQ heeft ervaring met het uit de startblokken krijgen en uitvoeren van een geslaagde implementatie van Omgevingswet en DSO.

We helpen overheden met  het maken van strategische keuzes, zowel door het geven van advies als door programma- en projectmanagement. Bovendien hebben we veel relevante kennis en ervaring opgedaan door onze regelmatige inzet (advies, interim en projectmanagement) voor programma Aan de Slag met de Omgevingswet en VNG. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de livegang van het Digitaal Stelsel Omgevingswet begint het werk wat ons betreft bovendien pas echt. De ontwikkelde instrumenten kunnen dan ingezet worden ter ondersteuning van het realiseren van maatschappelijke doelen, zoals de klimaat- en energieafspraken.

Geo-informatie-infrastructuur

Voor de gehele diversiteit aan vraagstukken in de leefomgeving is goede basis-geo-informatie van groot belang. De diverse informatiestandaarden, geobasisregistraties zoals de BAG, BGT, BRO en BRK, en de diverse sectorregistraties spelen daarin een centrale rol. Daar ontstaat het gedeelde beeld van de wereld dat nodig is om met al die verschillende partijen daadwerkelijk tot gezamenlijke oplossingen te komen.

PBLQ heeft veel ervaring met het ondersteunen, aanjagen en reviewen van de ontwikkeling en het gebruik. Daarbij zijn we sterk in het met elkaar in samenhang brengen van mensen, organisatie en expertise zodat de informatie ook daadwerkelijk kan bijdragen aan het oplossen van zeer diverse maatschappelijke vraagstukken.

Neem contact op met één van onze adviseurs

Jitske Brommet
Adviseur

06 52 59 96 14
Stuur mij een e-mail

Femke Mastboom
Adviseur

06 82 74 49 32
Stuur mij een e-mail