Cybersecurity binnen de hoger onderwijsketen

Cybersecurity is voor hogescholen en universiteiten een zeer belangrijk onderwerp. Na de hack van de Universiteit Maastricht is duidelijk geworden dat goede cybersecurity een voorwaarde is voor de continuïteit van het onderwijs. Het besef groeit dat cybersecurity niet alleen een technisch, maar minstens zozeer een maatschappelijk vraagstuk is. Onderwijsinstellingen werken in toenemende mate samen in een keten waarin ze onderling informatie uitwisselen, bijvoorbeeld bij aanmelden en inschrijven. Deze verwevenheid zorgt voor een nieuwe dimensie bij het regelen van cybersecurity, namelijk organisatie en samenwerking in de keten. PBLQ heeft hieraan gewerkt door (1) het uitvoeren van een risicoanalyse en (2) het organiseren van een bestuurlijke tafel.

E-Government training voor overheden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika

Samen met The Hague Academy for Local Governance voert PBLQ een E-Government training uit voor ambtenaren in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Per uitvoering selecteren wij 25 deelnemers uit deze landen die samen het programma doorlopen. Zo leren de deelnemers niet alleen van de Nederlandse aanpak en good practices, maar ook van elkaars aanpak in de regio.

Verkenning naar AI in het mbo

Verkenning AI in het mbo

PBLQ heeft in 2023 voor het ministerie van OCW een verkenning uitgevoerd naar de toepassing van Artificiële Intelligentie (AI) in het Mbo. Bij de verkenning is in kaart gebracht hoe binnen mbo-onderwijsinstellingen AI wordt gebruikt en welke verwachtingen er bestaan over toekomstige toepassingen. Daarbij heeft de nadruk gelegen op de publieke en onderwijswaarden die door AI worden geraakt en hoe het ministerie van OCW hier vanuit een beleidsrol zich toe kan verhouden. Na het verschijnen van de verkenning is nog een netwerkbijeenkomst georganiseerd om het vervolggesprek met professionals in de sector over het onderwerp met te voeren.

Evaluatie landelijke aanpak adreskwaliteit

PBLQ voerde voor het ministerie van BZK een evaluatie uit naar de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). LAA is een overheidsbrede samenwerking om incorrecte adresgegevens in de BRP te identificeren en te wijzigen. Door centraal informatie te delen ontwikkelen de samenwerkende partijen signalen van mogelijk onjuiste adresgegevens. Deze signalen worden door gemeenten, als bijhouder van de BRP, onderzocht door het afleggen van een huisbezoek. Tijdens het huisbezoek wordt duidelijk of de feitelijke bewoning overeenkomt met de adresregistratie. Tijdens de evaluatie hebben we de hele werking van LAA onder de loep genomen en gekeken of de doelstellingen van de aanpak (rechtmatig) worden gehaald.
(bron foto: ICTU)

De rol van open standaarden in aanbestedingen

Open standaarden zijn een belangrijke pijler van het digitaliseringsbeleid van de overheid. Standaarden zorgen ervoor dat gegevens tussen ICT-systemen makkelijk kunnen worden uitgewisseld. Het open karakter zorgt ervoor dat iedereen de standaard kan gebruiken en dat een overheid geen afhankelijkheidsrelatie opbouwt bij een specifieke leverancier.

Het is daarom de moeite waard om te onderzoeken hoeveel aandacht open standaarden krijgen bij de aanbesteding van ICT-projecten – in dit geval bij decentrale overheden. Wat gaat er goed, en wat kan beter?

Woo-review Gemeente Amsterdam  

De inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo) betekent dat overheden verplicht worden werk te maken van het actief openbaar maken van informatie. De Gemeente Amsterdam heeft een ambitieus Plan van Aanpak ontwikkeld om hier aan te voldoen.

Kansen voor transparantie met de Woo

De gemeente Rotterdam wil het vertrouwen in de overheid vergroten door de burger meer bij het openbaar bestuur te betrekken en participatiemogelijkheden te vergroten. Een voorwaarde daarbij is het verbeteren van de informatiepositie van de burger zodat die kan meedenken en meebeslissen bij de uitvoering van gemeentelijke taken. Het voldoen aan de Wet open overheid is een eerste aanzet, maar de gemeente vraagt zich af of een stap verder mogelijk is.

Uniforme domeinnaam voor de overheid

Laptop with colourful abstract lights almost closed top.

Het kabinet wil in 2025 een uniforme domeinnaam voor de overheid lanceren. Het doel is dat overheidswebsites voor burgers beter herkenbaar worden. Aan PBLQ is gevraagd een onderzoek uit te voeren hoe in het buitenland wordt gewerkt met speciale domeinnamen voor de overheid.

Toetsingskader Inclusieve Dienstverlening

Rond de 2,5 miljoen Nederlanders vinden het moeilijk om te werken met digitale apparaten, zoals een computer, smartphone of tablet. De overheid wil ervoor zorgen dat iedereen in de digitale samenleving kan meedoen. Om hieraan bij te dragen werkt PBLQ aan het Toetsingskader Inclusieve Dienstverlening. Voor de gemeente Amsterdam is een eerste Proof of Concept van een toetsingskader gemaakt, dat inmiddels in een project van Gebruiker Centraal verder wordt uitgewerkt.

Digitale dienstverlening Interprovinciaal Overleg (IPO)

IPO PBLQ

Voor het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft PBLQ in een nulmeting het huidige dienstverleningsniveau van alle provincies ten opzichte van de provinciale visie op e-dienstverlening in kaart gebracht. De nulmeting laat zien hoe ver provincies zijn met het behalen van de streefdoelen uit de gemeenschappelijke visie en biedt handelingsperspectief in de vorm van adviezen voor de korte en langere termijn.