Digitale kansen verzilveren

Author picture

Peter Castenmiller

Door: Peter Castenmiller

Onmiskenbaar neemt het belang van digitalisering voor de samenleving toe. Dat heeft consequenties voor de politiek, en daarmee ook voor de lokale politiek. In de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zal menig penvoerder van een lokaal verkiezingsprogramma zich deze zomer het hoofd hebben gebroken over wat digitalisering nu precies betekent voor de eigen gemeente.

PBLQ ondersteunt overheden bij digitaliseringsvraagstukken. Op basis van onze kennis en ervaring hebben wij niet alleen goed zicht op de uitdagingen waar gemeenten voor staan, wij hebben ook een mening hoe de politiek daar niet alleen sturing aan kan geven, maar feitelijk zelfs moet geven.

Tien van de belangrijkste digitaliseringsvraagstukken voor gemeenten hebben wij geïnventariseerd. Bij elk van die vraagstukken hebben wij een tekst opgesteld die desgewenst direct overgenomen kan worden in het verkiezingsprogramma van een partij die mee wil doen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. En natuurlijk kan de tekst ook worden opgenomen in het nieuwe collegeprogramma. Maak er dus gerust gebruik van.

Natuurlijk weten wij dat elke gemeente anders is en eigen (digitale) uitdagingen kent. PBLQ denkt graag mee hoe deze onderwerpen gericht tot uitvoering kunnen worden gebracht. Wilt u weten wat PBLQ kan betekenen voor u? Neem dan contact op met Peter Castenmiller.

Klik hier voor de tien belangrijkste digitaliseringsvraagstukken volgens PBLQ.

Share Post:

Stay Connected

More Updates

De rol van open standaarden in aanbestedingen

Open standaarden zijn een belangrijke pijler van het digitaliseringsbeleid van de overheid. Standaarden zorgen ervoor dat gegevens tussen ICT-systemen makkelijk kunnen worden uitgewisseld. Het open karakter zorgt ervoor dat iedereen de standaard kan gebruiken en dat een overheid geen afhankelijkheidsrelatie opbouwt bij een specifieke leverancier. Het is daarom de moeite waard om te onderzoeken hoeveel aandacht open standaarden krijgen bij de aanbesteding van ICT-projecten – in dit geval bij decentrale overheden. Wat gaat er goed, en wat kan beter?

Ontwikkeling toetsingskader ingebruikname technologie bij infectieziektebestrijding 

Hoe zetten we in een toekomstige pandemie technologie in? Om besluitvorming hierover te ondersteunen, heeft PBLQ met een brede waaier aan stakeholders een toetsingskader ontwikkeld. In dit toetsingskader zijn de lessen uit de coronaperiode meegenomen. Met toetsvragen rondom een tiental publieke waarden kunnen beleidsmakers en beslissers aan de slag om waardengedreven keuzes te maken rondom de inzet van technologie in toekomstige infectieziektebestrijding. Ook heeft PBLQ een serious game ontwikkeld, waarmee het toetsingskader praktisch toepasbaar is gemaakt. Het periodiek spelen van het spel draagt bij aan de pandemische paraatheid.

Naar een netwerkperspectief in de langdurige zorg

Er is steeds meer aandacht voor de informatievoorziening (IV) in de langdurige zorg en ondersteuning. Zo lopen er momenteel verschillende IV-trajecten om de informatievoorziening te herzien van een ‘ketenperspectief’ (waarbij gegevens van de ene naar de andere partij worden gekopieerd) naar een ‘netwerkperspectief’ (éénmalige vastlegging en meervoudig gebruik van gegevens). Daarbij rijst echter de vraag: hoe verhouden die IV-trajecten zich tot elkaar?