Vacature

Stagiair(e)

Word jij enthousiast van de nieuwste digitale ontwikkelingen en innovaties? Lees dan snel verder!

Word jij enthousiast van de nieuwste digitale ontwikkelingen en innovaties? Ligt jouw hart bij de publieke sector en wil je maatschappelijke impact maken? Wil je ervaring opdoen in en bijdragen aan een adviesbureau? En vind jij het leuk om samen te werken in teams met andere collega’s met diverse achtergronden en expertises? Lees dan snel verder!

Wie zijn wij?

Wij zijn PBLQ, hét onafhankelijke adviesbureau voor de publieke sector als het gaat om digitalisering, informatiemanagement en innovaties. Wij verbinden de wereld van de overheid met de wereld van digitalisering en informatievoorziening. Met veertig collega’s adviseren wij publieke organisaties zoals gemeenten, provincies en het Rijk over de invloed en gevolgen van digitalisering op de veranderende samenleving. Onze kracht ligt al dertig jaar in het maken van analyse en het geven van advies dat onze opdrachtgevers verder helpt. Werken bij PBLQ betekent daarom impact maken en bijdragen aan een goed functionerende digitale overheid.

Dit doen we vanuit ons kantoor in het centrum van Den Haag of hybride vanuit huis. Met onze adviseurs zijn wij groot genoeg voor mooie adviesklussen met impact, maar klein genoeg om elkaar goed te kennen. En groot genoeg voor verschillende typen opdrachten – van strategie tot implementatie – en tegelijkertijd klein genoeg voor een platte structuur en een informele sfeer.

Werkzaamheden en begeleiding

PBLQ werkt aan veelzijdige opdrachten en projecten. Je krijgt als stagiair bij ons de ruimte om mee te lopen en te zien hoe een advies tot stand komt. Je mag mee naar een opdrachtgever en aanschuiven bij interviews of groepsbijeenkomsten. Tijdens je stage krijg je veel vrijheid en word je professioneel begeleid bij jouw ontwikkelvraag. Het is mogelijk om je stage te combineren met een afstudeerstage.

Wat voor soort opdrachten en projecten kun je verwachten?

 • het creëren van een toetsingskader voor het gebruik van technologie bij infectieziektebestrijding voor het ministerie van VWS
 • samen met een of meerdere collega’s een gemeente vooruithelpen bij de aansluiting op het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)
 • onderzoek doen naar de meerwaarde van data bij het halen van de doelen van de energietransitie voor een provincie
 • het opstellen van een strategie voor een digitale inclusieve dienstverlening voor een G4-gemeente
 • het onderzoeken van kansen op het gebied van Smart City
 • uitvoeren van een privacy impact assessment (PIA)

Inclusie en diversiteit

Onze adviseurs werken aan maatschappelijke opgaven voor de publieke sector. Omdat we midden in de samenleving staan en onze impact bij onze klanten groot is, hechten we waarde aan inclusie en diversiteit.

We hanteren een actief beleid om te komen tot een divers personeelsbestand waarin iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, welkom is. Hiermee dragen we bij aan een arbeidsmarkt waarin iedereen kan participeren, en vormt ons personeelsbestand een afspiegeling van de samenleving. We zijn bewust op zoek naar werknemers met verschillende achtergronden. Daarnaast besteden we aandacht aan de positie van vrouwen in onze organisatie. Inspiratie en creativiteit worden gedeeld en talent gestimuleerd en ontwikkeld.


Waar zijn we naar op zoek?

 • Je bent een masterstudent van bijvoorbeeld (technische) bestuurskunde, politicologie, informatiekunde, organisatiewetenschappen of een vergelijkbare studie.
 • Je hebt affiniteit met maatschappelijke thema’s en wil graag in een adviesbureau en in een politiek-bestuurlijke context ervaring opdoen.
 • Je hebt interesse in thema’s digitalisering, informatievraagstukken en de digitale overheid
 • Je werkt zelfstandig, neemt initiatief en bent analytisch sterk.
 • Je bent een doorzetter, flexibel en je hebt vaardigheden om mensen en oplossingen met elkaar te verbinden en wil deze verder ontwikkelen.


Wat hebben wij te bieden?

 • Een stageplek in het hart van de publieke sector met een grote maatschappelijke relevantie
 • Werkervaring opdoen in een intrinsiek gemotiveerde en sociale organisatie met veel deskundigheid
 • Onderdeel uitmaken van een gemixt team met een goede reputatie in de markt
 • Ruimte en vrijheid voor jouw expertise, jouw manier van werken
 • Een stagevergoeding van € 500,- bruto per maand
 • Een laptop die je mag gebruiken voor je stageopdracht.


Wil je meer informatie?

Neem contact met ons op via werkenbij@pblq.nl.

Weet je al zeker dat je wilt solliciteren?

Leuk! Stuur je cv en motivatiebrief op naar werkenbij@pblq.nl.

Publicaties

De rol van open standaarden in aanbestedingen

Open standaarden zijn een belangrijke pijler van het digitaliseringsbeleid van de overheid. Standaarden zorgen ervoor dat gegevens tussen ICT-systemen makkelijk kunnen worden uitgewisseld. Het open karakter zorgt ervoor dat iedereen de standaard kan gebruiken en dat een overheid geen afhankelijkheidsrelatie opbouwt bij een specifieke leverancier. Het is daarom de moeite waard om te onderzoeken hoeveel aandacht open standaarden krijgen bij de aanbesteding van ICT-projecten – in dit geval bij decentrale overheden. Wat gaat er goed, en wat kan beter?

Ontwikkeling toetsingskader ingebruikname technologie bij infectieziektebestrijding 

Hoe zetten we in een toekomstige pandemie technologie in? Om besluitvorming hierover te ondersteunen, heeft PBLQ met een brede waaier aan stakeholders een toetsingskader ontwikkeld. In dit toetsingskader zijn de lessen uit de coronaperiode meegenomen. Met toetsvragen rondom een tiental publieke waarden kunnen beleidsmakers en beslissers aan de slag om waardengedreven keuzes te maken rondom de inzet van technologie in toekomstige infectieziektebestrijding. Ook heeft PBLQ een serious game ontwikkeld, waarmee het toetsingskader praktisch toepasbaar is gemaakt. Het periodiek spelen van het spel draagt bij aan de pandemische paraatheid.

Naar een netwerkperspectief in de langdurige zorg

Er is steeds meer aandacht voor de informatievoorziening (IV) in de langdurige zorg en ondersteuning. Zo lopen er momenteel verschillende IV-trajecten om de informatievoorziening te herzien van een ‘ketenperspectief’ (waarbij gegevens van de ene naar de andere partij worden gekopieerd) naar een ‘netwerkperspectief’ (éénmalige vastlegging en meervoudig gebruik van gegevens). Daarbij rijst echter de vraag: hoe verhouden die IV-trajecten zich tot elkaar?

Woo-review Gemeente Amsterdam  

De inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo) betekent dat overheden verplicht worden werk te maken van het (actief) informatie openbaar maken.

Onderzoek naar de digitale weerbaarheid van een waterschap

Organisaties in het publieke domein zijn in toenemende mate doelwit van digitale aanvallen. De verregaande afhankelijkheid van ICT-processen bij waterschappen maakt dat juist deze sector zeer kwetsbaar is voor de gevolgen van zo’n digitale aanval. PBLQ voerde een onderzoek uit naar de digitale weerbaarheid van een middelgroot waterschap, dat we hier om vertrouwelijkheidsredenen niet bij naam noemen.

Programmamanagement implementatie Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt te gelijk in werking met de Omgevingswet. De Wkb richt zich op het bewaken van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering zodat het eindresultaat aan de voorschriften van het Bouwbesluit voldoet. In het huidige stelsel toetst de gemeente bouwplannen vooraf en ziet toe op de uitvoering volgens de verleende vergunning. Onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen dragen partijen in de bouw zelf zorg voor het voldoen aan de voorschriften. De VNG organiseert voor de Wkb collectieve implementatie ondersteuning aan gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties.

Kansen voor transparantie met de Woo

De gemeente Rotterdam wil het vertrouwen in de overheid vergroten door de burger meer bij het openbaar bestuur te betrekken en participatiemogelijkheden te vergroten. Een voorwaarde daarbij is het verbeteren van de informatiepositie van de burger zodat die kan meedenken en meebeslissen bij de uitvoering van gemeentelijke taken.

Visie en strategie voor het gebruik van digitalisering bij de aanpak van de energietransitie

De provincie Noord-Brabant heeft PBLQ gevraagd hen te helpen bij het formuleren van een visie en een strategie voor het gebruik van digitalisering en informatievoorziening bij de aanpak van de energietransitie.

Adviseren over en implementeren van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet

PBLQ is in verschillende fasen van de ontwikkeling van de Omgevingswet en het DSO betrokken: de ontwikkeling van het DSO, de implementatie bij overheden en de inrichting van het beheer van het DSO op de lange termijn.

Nationale Geo-Informatie Infrastructuur

De Nationale Geo-Informatie Infrastructuur (NGII) en de daarin gelegen geobasisregistraties brengen de meest-gebruikte geografische gegevens over de fysieke leefomgeving voort en spelen een essentiële verbindende rol in ons nationale datastelsel. Ze vormen daarmee een belangrijk fundament voor de informatievoorziening voor tal van ruimtelijke opgaven en uitvoeringsprocessen.

Uniforme domeinnaam voor de overheid

Het kabinet wil in 2025 een uniforme domeinnaam voor de overheid lanceren. Het doel is dat overheidswebsites voor burgers beter herkenbaar worden. Aan PBLQ is gevraagd een onderzoek uit te voeren hoe in het buitenland wordt gewerkt met speciale domeinnamen voor de overheid.

Toetsingskader Inclusieve Dienstverlening

Rond de 2,5 miljoen Nederlanders vinden het moeilijk om te werken met digitale apparaten, zoals een computer, smartphone of tablet. De overheid wil ervoor zorgen dat iedereen in de digitale samenleving kan meedoen. Om hieraan bij te dragen werkt PBLQ aan het Toetsingskader Inclusieve Dienstverlening. Voor de gemeente Amsterdam is een eerste Proof of Concept van een toetsingskader gemaakt, dat inmiddels in een project van Gebruiker Centraal verder wordt uitgewerkt.

Digitale dienstverlening Interprovinciaal Overleg (IPO)

Voor het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft PBLQ in een nulmeting het huidige dienstverleningsniveau van alle provincies ten opzichte van de provinciale visie op e-dienstverlening in kaart gebracht. De nulmeting laat zien hoe ver provincies zijn met het behalen van de streefdoelen uit de gemeenschappelijke visie en biedt handelingsperspectief in de vorm van adviezen voor de korte en langere termijn.

Van pilot naar implementatie: VR-loket in het Radboudumc

PBLQ heeft voor het Radboudumc een plan opgesteld om VR wel structureel in de zorg in te gaan zetten. Met een business model en duidelijke business case voor de toepassing VR bij pijnbehandeling heeft het Radboudumc nu de handvatten om VR breder beschikbaar te maken.

Model voor Stelselregie

Om sturing te kunnen geven op het stelsel van standaarden heeft VWS aan Nictiz gevraagd uit te werken wat onder stelselregie wordt verstaan. PBLQ heeft vervolgens Nictiz ondersteund bij het ontwerp van een model voor stelselregie.

Impactanalyse European Health Data Space

In opdracht van Zorginstituut Nederland heeft PBLQ de inhoud van de EHDS doorgrond en onderzocht wat de impact hiervan is op een geselecteerd portfolio aan activiteiten die Zorginstituut Nederland onderneemt op het gebied van gegevensuitwisseling.

Toekomstverkenning om slimmer met sporen om te gaan

De opsporing is sterk in verandering: criminelen opereren vernetwerkter en internationaler en maken vaker gebruik van vernieuwende digitale en financiële middelen. Dat vraagt veel van de opsporing: digitale, financiële en forensische...

Implementatie van de Ondermijningsbrigade

In de strijd tegen ondermijning in Amsterdam en omliggende gemeenten is de Ondermijningsbrigade opgericht als onderdeel van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Amsterdam-Amstelland. De Ondermijningsbrigade is een pilotorganisatie die multidisciplinaire controles organiseert om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. RIEC-partners, zoals de politie, de gemeenten, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, doen gezamenlijk fysieke controles op bijvoorbeeld bedrijventerreinen. De gemeente Amsterdam faciliteert de backoffice van de Ondermijningsbrigade die deze controles organiseert en coördineert.

Strategie digitale infrastructuur Rotterdam

Rotterdam heeft hoge ambities voor de digitale toekomst van de stad. In een tweetal opeenvolgende opdrachten heeft PBLQ voor en met de gemeente Rotterdam onderzocht welke technologische (‘smart’)

Rekenkameronderzoek Complexe Dienstverlening

Aanleiding voor dit project waren bezuinigingen die binnen de gemeente hadden plaatsgevonden. Hierop vroeg de gemeenteraad zich af of dit effect had op de dienstverlening; hoe klantvriendelijk is de gemeente eigenlijk voor een burger die in financiële problemen zit, een onderneming...

Project ICT-inrichting Kunstmuseum

Een goede ICT-dienstverlening wordt voor het Kunstmuseum steeds belangrijker. Variërend van het gebruik van een museum-app, een bezoekersregistratiesysteem tot en met de algemene kantoorautomatisering, ICT is onmisbaar voor het dagelijkse werk van het museum...

Plan van aanpak aansluiting Digitaal Stelsel Omgevingswet

Energie en eigenaarschap: dat is de focus geweest van PBLQ tijdens ondersteuning van een middelgrote gemeente in voorbereiding op de Omgevingswet. Adviseur Erik Dolle hielp de gemeente, samen met enkele collega’s, met het maken van een plan van aanpak om aan te sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Onderzoeksrapport gemeentelijke voorbereiding Omgevingswet

In opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Stichtse Vecht heeft PBLQ in de tweede helft van 2020 een onderzoek uitgevoerd naar de voorbereiding op de Omgevingswet. Deze wet, die waarschijnlijk op 1 januari 2022 ingaat, wordt wel beschouwd als een nieuwe grote decentralisatieoperatie...
Previous
Next